Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen
1. Stichting Juridisch Adviesbureau Amsterdam Law Firm (hierna: “de stichting”) is een stichting, gevestigd in Amsterdam, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het verlenen van kosteloos juridisch advies.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de stichting. In deze algemene voorwaarden zal met de term Cliënt bedoeld worden eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de stichting.

Selectie van zaken
3. Op basis van het beleid van de stichting en uw belangen beoordeelt de stichting of uw zaak wordt behandeld. De stichting is niet verplicht om uw zaak in behandeling te nemen. Indien uw zaak in behandeling wordt genomen, dan behandelt een rechtenstudent, die parttime in het kader van de Amsterdam Law Firm werkt bij de stichting, vrijwillig uw dossier. Van de Cliënt wordt verwacht dat hij of zij de benodigde informatie en documenten zo spoedig mogelijk verstrekt aan de medewerkers van de stichting.

Contact
4. Het is niet altijd mogelijk om direct een antwoord te krijgen of op elk moment contact te krijgen met de student die uw zaak behandelt. De student streeft ernaar elke twee weken contact met u op te nemen, tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt.

5. De stichting werkt met een spreekuur en op afspraak. Tijdens het spreekuur kunt u contact met ons opnemen door binnen te lopen of u kunt ons telefonisch of digitaal op de hoogte stellen.

6. De voertaal bij de stichting is Nederlands. Wanneer u de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, dient u zelf zorg te dragen voor iemand die kan vertalen.

Sluiting van zaken
7. De stichting houdt zich het recht voor uw zaak te sluiten indien daar aanleiding toe is. De aanleiding kan zijn dat uw zaak bijvoorbeeld beter ondergebracht kan worden bij een andere organisatie of afspraken niet worden nagekomen. Indien uw zaak wordt doorverwezen naar een advocaat, betekent dit dat uw zaak bij de stichting gesloten wordt.

Bewaring van het dossier
8. Uw dossier wordt, met gepaste zorgvuldigheid, voor onbepaalde tijd bewaard in ons archief. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening.

Werkwijze en geldig recht
9. Op de rechtsverhouding tussen de stichting en zijn cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen de stichting en een cliënt kennis te nemen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
10. De stichting sluit iedere aansprakelijkheid voor zichzelf en zijn leden uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van de informatie die tijdens het spreekuur of telefonisch of digitaal gegeven wordt. De stichting benadrukt dat er tijdens de spreekuren en digitaal slechts advies wordt gegeven. Ondanks dat de stichting hierbij uiterste zorgvuldigheid betracht komt het al dan niet opvolgen van dit advies voor risico van de cliënt. Tevens kan aan de website van de stichting geen rechten worden ontleend.

Eventuele kosten voor de cliënt
11. De te maken kosten ten behoeve van de cliënt (o.a. het versturen van aangetekende brieven en deurwaarders- en explootkosten) komen voor rekening van de cliënt. De cliënt is de stichting geen vergoeding verschuldigd voor de door zijn verrichte werkzaamheden, met uitzondering van het bovengenoemde.  

Vrijwaring
12. De Cliënt vrijwaart de stichting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan de stichting toerekenbaar is.

13. Indien de stichting uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is de Cliënt gehouden de stichting zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem of haar in dat geval verwacht mag worden (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het optreden als partijgetuige).

14. Mocht de Cliënt in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is de stichting, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de stichting die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Cliënt.

Vindplaats, wijziging en uitleg van de Algemene Voorwaarden
15. Deze algemene voorwaarden zullen kosteloos worden toegezonden aan de Cliënt. De algemene voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website van de stichting en kunnen, indien gewenst, aan de Cliënt ter hand worden gesteld voorafgaande aan of tijdens het bezoek bij het spreekuur van de stichting.

16. De stichting heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt, dan tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in het geheel niet aan.

17. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de Cliënt, tenzij de Cliënt de laatste versie van de algemene voorwaarden opnieuw heeft aanvaard.

18. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg van de algemene voorwaarden. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden prevaleert met betrekking tot de uitleg van de algemene voorwaarden boven de Engelse versie van de algemene voorwaarden.

19. De dikgedrukte kopjes boven elk artikel van de algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen en zijn slechts indicatief. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze dikgedrukte kopjes.

   

Direct in contact komen met een van onze medewerkers?