Bestuursrecht

Indien een bestuursorgaan een beslissing heeft genomen waar men het niet mee eens is, bestaan er meerdere mogelijkheden om tegen dat besluit in te gaan. De zogenoemde bezwaarprocedure is zo’n rechtsmiddel dat een belanghebbende kan inroepen in een bestuursrechtelijke procedure. Volgens art. 6:4 Awb kan men bezwaar maken tegen een besluit door een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Voor het indienen van een bezwaarschrift zijn de volgende punten van belang: er moet sprake zijn van een besluit, het besluit moet zijn genomen door een bestuursorgaan en degene die in bezwaar gaat moet belanghebbende zijn.

Bezwaar is echter niet alleen maar mogelijk tegen een besluit. Ook het niet tijdig nemen van een besluit en de schriftelijke weigering van een bestuursorgaan om een besluit te nemen mogen worden gezien als een besluit. Tegen deze handelingen kan dan ook bezwaar worden gemaakt.   

Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen een besluit dat in bezwaar of in administratief beroep is genomen, een besluit dat aan goedkeuring is onderworpen, een besluit dat een goedkeuring of weigering daarvan inhoudt, tegen een besluit waartegen direct beroep open staat en tegen een besluit dat is voorbereid met toepassing van de uniforme voorbereidingsprocedure.

 

Het bezwaarschrift

Zoals eerder genoemd dient er een bezwaarschrift worden ingediend als men bezwaar wil maken bij een bestuursorgaan. Naast de bovengenoemde eisen die toekomen aan het bezwaar maken bij een bestuursorgaan, komen er specifieke inhoudelijke eisen toe aan het indienen van een bezwaarschrift. In het bezwaarschrift moeten de volgende punten duidelijk worden benoemd: wie er in bezwaar gaat (inclusief een handtekening van degene), tegen welk besluit er bezwaar wordt gemaakt en wat de reden voor het bezwaar is.

Indien het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen wordt het niet ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het bezwaar niet wordt behandeld. Echter, de gebreken in het bezwaarschrift kunnen vaak achteraf worden hersteld waardoor bezwaar alsnog mogelijk is.

 

Termijn

Ten slotte moet er rekening worden gehouden met de termijn waarbinnen het bezwaar dient te worden gemaakt.

Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een bezwaarschrift op tijd verstuurd indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, als het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. In beginsel bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. De aanvang van de termijn kan echter verschillen per geval. Zo is de aanvang van de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit dat aan goedkeuring is onderworpen, anders dan de aanvang van het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit waartegen alleen administratief beroep kon worden ingesteld.

Het is van groot belang dat men tijdig in bezwaar gaat en de termijn niet overschrijdt. Het te laat bezwaar maken kan namelijk nadelige gevolgen hebben. Zo blijkt uit jurisprudentie dat indien iemand te laat bezwaar maakt tegen een besluit, dat besluit in rechte onaantastbaar is en dat er derhalve van de rechtmatigheid van dat besluit moet worden uitgegaan. Tevens is het bezwaar niet ontvankelijk als het bezwaarschrift niet binnen de voorgeschreven termijn is ingediend, het bezwaar wordt dan niet in behandeling genomen.

Er bestaan echter ook uitzonderingen met betrekking tot termijnen, zo blijkt uit art. 6:12 Awb. Het artikel luidt: ‘Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit dan wel het niet tijdig bekendmaken van een van rechtswege verleende beschikking, is het niet aan een termijn gebonden’.

Het overschrijden van de termijn en de niet ontvankelijkheid kan tevens achterwege worden gelaten indien het voor degene die bezwaar maakt onmogelijk was eerder een bezwaarschrift in te (laten) dienen.

 

Bezwaar afgewezen, wat nu?

Als het bezwaar wordt afgewezen bestaat er de mogelijkheid om beroep bij een bestuursrechter in te stellen volgens art. 7:1 Awb. Een direct beroep bij de rechter is vaak niet mogelijk. Om beroep in te kunnen stellen moet er reeds bezwaar zijn gemaakt, behoudens een paar uitzonderingen.

Indien men in beroep gaat moet er rekening worden gehouden met het feit dat er tijdens het beroep alleen wordt ingegaan op de onderdelen van het besluit waar bezwaar tegen is gemaakt. Het is dus van groot belang dat het bezwaarschrift zo compleet mogelijk is zodat er geen moeilijkheden ontstaan tijdens het beroep.

 

Conclusie

Om bezwaar te maken bij een bestuursorgaan moet er aan de hand van verschillende stappen en regels worden gehandeld. In bezwaar gaan geschiedt door een bezwaarschrift in te dienen. Dat bezwaarschrift kan alleen worden ingediend tegen een besluit dat is genomen door een bestuursorgaan en daarnaast moet degene die in bezwaar gaat een belanghebbende zijn. Tevens moet het bezwaarschrift inhoudelijk aan de eisen voldoen zoals genoemd in art. 6:5 Awb en moet het bezwaar binnen de vastgestelde termijn worden ingediend. Pas na het maken van bezwaar bestaat er de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechter. Het is van belang dat het bezwaarschrift zo compleet mogelijk is zodat er tijdens het beroep geen problemen zullen zijn. Fouten in het bezwaarschrift kunnen vaak achteraf in beroep niet meer worden hersteld.